Охрид

07:00 – 10:00 – ПЛ. Тура Елн Врв – Дејан Ангелоски – 078/668-353